dec 01

Weeknieuws 5 december 2021

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 5 december Tweede advent

10.00 uur Oude Kerk             ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur Singelhof               ds. A. van Nierop, viering Heilig  Avondmaal voor ouderen

Leden uit alle wijken zijn welkom.

Voorwoord

Wees niet bang…
Onuitgesproken kunnen woorden door je hoofd heen spoken: ik ben bang. In mijn situatie ben ik bang dat nu de bloedwaarden voldoende zijn en de chemo van Piet door kan gaan de bloedwaarden door die chemo weer dalen. Ik ben bang dat hij de strijd tegen kanker verliest. Zo zal een ieder in zijn of haar leven momenten kennen dat je bang bent: als je een slecht bericht van de dokter krijgt, als je voor een operatie staat, als een geliefde ziek is, of misschien omdat je je afvraagt of je kan blijven werken of misschien ben je bang om alleen te zijn of juist om je te binden…
Gisteren, maandag 29-11, had ik weer zo’n dag. Ik reed naar Maasland en ik kon er niet omheen: ik zag de regenboog boven de Oude Kerk. Ik dacht: “ja hoor, het regent en de zon schijnt…”. Van drie mensen kreeg ik de regenboog in mijn app en toen dacht ik: vertrouwen Rianne, blijf vertrouwen. En er kwam een lied in mij op: Wees niet bang Maria, God zal met je zijn. (uit een Kerstmusical)
Maria was bang toen de engel haar groette met de woorden: “Verheug je!” Je zal maar 14 of 15 jaar zijn en horen dat je door Gods kracht zwanger wordt en een zoon krijgt die je Jezus moet noemen. “Wees niet bang Maria, God zal met je zijn”, een hemelse uitspraak! Het draait in leven en sterven om je te laten begroeten door de Hemel zelve. De hemel wil ons op haar spoor brengen. Nee, niet makkelijk maken, maar de weg wijzen! Zo verdwijnt de regen voor de zon, onuitgesproken!
ds. Rianne Noordzij.

___________________________________________________

Bij de dienst van 5 december

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

In de dienst van zondag 5 december, de tweede zondag van Advent, staat Lucas 1:26-38 centraal. Maria krijgt van de engel te horen dat ze een kind zal krijgen en dat dit kind de door God beloofde is. In deze dienst zal ook het heilig Avondmaal worden gevierd. Vanwege de Coronamaatregelen vieren we, net zo als de vorige keer, het Avondmaal lopend met voor iedereen een eigen bekertje.

Wim de Ruyter

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk en Leo Hans Koornneef zal in Singelhof op de piano spelen.

Kaars aansteken

Aan het begin van de dienst zal Sanne Hollaar de kaars aansteken.

Kinderkerk 

Waar kom je vandaan? (Lucas 1:26-38)

De engel Gabriël komt bij Maria. Hij vertelt haar dat ze een zoon zal krijgen en hem Jezus moet noemen.

Hij zal Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en koning zijn over Israël.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: streekverband De Tien en algemeen kerkelijk.

Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.

Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Opbrengst collecten

De collecten in  oktober hebben in totaal € 657,85 opgebracht. Ook zijn er voor deze collecten giften ontvangen van in totaal € 1.344,00. Voor Streekverband De Tien € 259, 95 en € 300,00 giften, Voor de diaconie € 238,25 en € 300,00 giften, voor het Nederlands Bijbelgenootschap € 159,65 en € 300,00 giften, voor Stichting Elim € 440,00 aan giften.

Alle gevers: hartelijk dank!

_____________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Dhr. Koos Zegwaard, Hofdijkstraat 3, is afgelopen week thuis gekomen vanuit het Marnix revalidatiecentrum.

De predikanten

Bloemengroet

In verbondenheid met onze gemeente zijn de bloemen van afgelopen week, met onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. G. v.d. Akker – Boers, van de Huis te Veldelaan, zij verblijft momenteel in De Bieslandhof te Delft en met onze hartelijke felicitaties naar mevr. N. de Bloois- Doelman, Kluiskade 15a  zij is 25 november 90 jaar geworden.

Gezamenlijke kerstviering voor ouderen in Maasland
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen, maar de kerstviering voor de ouderen  zal dit jaar geen doorgang vinden.
Zoals eerder aangekondigd, zou er op 20 en 21 december in de Singelhof een viering in aangepaste vorm zijn
Als werkgroep zijn we overeengekomen, dat het nu onverantwoord is, om de kerstviering door te laten gaan.
We vinden dat vooral voor onze oudere gemeenteleden heel jammer.
Wat zou het fijn geweest zijn, als we weer met elkaar kerst konden vieren.
We  wensen u een mooie en sfeervolle decembermaand toe.
Namens de Kerstcommissie, Barry, Ria, Liduine en Karla
Met vriendelijke groet,

Karla Vijverberg

Kerk en Sinterklaas 

Onder de jongste gemeenteleden leven er zorgen of het met pakjesavond allemaal goed gaat komen. Als kerk begrijpen we die zorgen. We hebben daarom met Sinterklaas afgesproken dat jonge gemeenteleden zaterdag 4 december tussen 11.00 uur en 15.00 uur hun schoen mogen zetten in de kerk. Zondagmorgen kunnen de schoenen dan in de kerkdienst hopelijk gevuld worden opgehaald.

Kerstmand

Wij van Kerkfeestje, de Kliederkerk en de Kinderkerk Maasland willen in de komende tijd wat leuks doen voor en met de kinderen en gezinnen.
Net als vorig jaar gaan wij een kerstmand samen stellen, die we aan elkaar door gaan geven.
We gaan “Ontvangen, delen en geven”.
Jij en je gezin ontvangen een mand van een ander gezin.
Halen er iets uit (leuk, lekker of mooi), doen er iets in en geven de mand dan door aan het volgende gezin. In de mand vind je een brief met duidelijke instructies.
Wil je ook meedoen:
Dat kan door ons VOOR ZATERDAG 4 DECEMBER een berichtje te sturen.
Via Facebook Kliederkerk, een mail naar Yvonne Voogt pwyv65@gmail.com of een app naar ds. Rianne.
Wil je in het berichtje vermelden: Adres en emailadres, hoeveel kinderen er in het gezin zijn en hoe oud.  Als je meedoet, dan komen je naam en het adres op de doorgeeflijst te staan.
Hartelijke groet namens de Protestantse Gemeente Maasland,
Yvonne Voogt, jeugdouderling,
ds. Rianne Noordzij.

Er is een kind geboren 
Het kerstverhaal in kunsthistorisch perspectief

Kerstmis herinnert ons aan de geboortedag van Jezus. Het woord kerstmis is een samenvoeging van twee woorden: kerst en mis. Kerst is een woord dat waarschijnlijk uit het Vlaams is ontstaan uit Christus. Zo betekent kerstenen: christelijk maken. Kerstmis is dus eigenlijk Christusmis, waarin de geboorte van Christus wordt gevierd. Hij was de nieuwe koning, de gezalfde. In de bijbel lezen we in het evangelie volgens Lucas en Mattheüs het meest uitgebreid over alles wat zich rond de geboorte van Jezus afspeelde. ( Matt. 1 en 2 en Lucas 1, 26-2,52)
In de loop van de eeuwen kwamen er veel verhalen en details bij. Zo zijn er apocriefe boeken, maar ook volksverhalen, u kent ze wel: de één doet nog een schepje bovenop het verhaal van de ander. De Voragine verzamelde deze verhalen en de kunstenaars lieten zich door deze verhalen inspireren. De meeste mensen konden in de Middeleeuwen niet lezen en zij ‘lazen’ de schilderijen. Zo zijn de verhalen over de herberg, de os en de ezel in onze kerstverhalen terecht gekomen.
Wij bekijken de komende advent enkele van deze schilderijen, het kerstverhaal in kunsthistorisch perspectief. U kunt het artikel en de illustratie vinden op de website van de PGM.
Achter deze oude verhalen en illustraties ligt de geboorte van een bijzonder kind dat nieuw licht werpt op de alledaagse gebeurtenissen.

_____________________________________________________

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor
bezichtiging en bezinning.