nov 24

Weeknieuws 28 november 2021

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 28 november Eerste advent
10.00 uur Oude Kerk       ds. F. Bos, Gouda, kindernevendienst

Leden uit alle wijken zijn welkom. 

Voorwoord

Begrip

Na de rellen van het afgelopen weekend in Rotterdam waren een aantal politici direct bereid een scherpe veroordeling te laten horen. Ik begrijp dat enerzijds wel. Geweld en agressie zijn niet de middelen om in onze maatschappij het debat te voeren. Maar anderzijds is soms een beetje pragmatisme wel handig. Het lijkt mij een belangrijk beleidsdoel om toekomstig geweld te stoppen. Als pastor weet ik dat je boosheid beter stopt met een beetje begrip dan met een boetepreek. Zoek de verbinding en laat zien dat je begrijpt hoe ontregelend de huidige maatregelen in veel levens zijn. Zeker in die van mensen die het in burgerlijke zin allemaal niet precies voor elkaar hebben.

In de westerse kerk hebben we een lange traditie om mensen op hun zonden aan te spreken. Maar ik ben blij dat er in de Bijbel soms ook een tegengeluid klinkt. Ik citeer voor deze gelegenheid maar eens Hebreeën 4:25: ‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld …’ Ik zou willen dat die tekst, ook in ons debat over normen en waarden, meer belangstelling zou krijgen.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 28 november
De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Organist
Deze zondag speelt Leo Hans Koornneef op het orgel.

Kaars aansteken
Aan het begin van de dienst zal Eva Zeeuw de kaars aansteken.

Kinderkerk

Wacht eens……( Lucas 1: 5-25)  De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabeth een kind zullen krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen.

Collecte
Deze zondag is het collectedoel: Kerk in actie Werelddiaconaat en Algemeen Kerkelijk Werk.
Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.
Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.
Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer
NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Collectedoel
Kerken in Moldavië geven kinderen een toekomst. In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in de alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat voorkomen. zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. Vaak ontdekken kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven. Helpt u mee?

_______________________________________________________

Overig Nieuws

Kerkfeestje gaat niet door.
Vanwege de maatregelen om corona tegen te gaan gaat het Kerkfeestje voor de kinderen in de leeftijd van groep 5 t/m 8 op vrijdag 27 november niet door.
Wij hopen dat de laatste vrijdag in januari weer Kerkfeestje gevierd kan worden.

Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij

Kwetsbare gezondheid.
Sinds twee jaar is mijn man aan het kuren om de uitzaaiingen tegen te gaan. De laatste chemo sinds oktober is zwaar. Dat wil zeggen dat de chemo pillen wel de uitzaaiingen omlaag brengen, maar ook zijn bloedwaarden aantasten. Op het moment zijn het aantal rode en witte bloedcellen te laag. Dit betekent dat de energie en de weerstand tegen infecties te laag zijn waardoor de 3e kuur van deze chemopillen komende week niet door kan gaan. Dit betekent dat ik probeer om zelfs niet met mensen die verkouden zijn in contact te komen. Wel wil ik graag mijn werk blijven doen. Het aantal bezoeken beperk ik tot één per dag. U mag mij wel altijd bellen om uw verhaal te vertellen.
Mijn man en ik genieten per dag van ieder mooi moment, maken een kleine wandeling of wij doen iets in de tuin. Wij hopen dat hij hier doorheen mag komen. In onze kwetsbaarheid ontvangen wij veel kracht.
Wij ontvangen veel bemoediging vanuit de gemeente en dat doet ‘heel’ goed. Hartelijk dank daarvoor.

Hartelijke groet van ds. Rianne Noordzij

Bloemengroet
De bloemen gaan deze week met de hartelijke felicitaties naar Dhr. en Mevr. H. van der Meer – van Dorp Prinses Irenelaan 11. Zij waren 17 november 50 jaar getrouwd en met de hartelijke groeten naar Mevr. G. Scheijbeler – van den Berg Lisdodde 24.

______________________________________________________

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor
bezichtiging en bezinning