jan 14

Weeknieuws 19 januari 2020

Kerkdiensten

Zondag 19 januari  

10.00 uur        R.K. kerk   ds. S.Tj. van der Hauw en pastor E. Stok, oecumenische viering

Bij de dienst van 19 januari

Week van gebed voor de Eenheid

Zondag 19 januari zal er om 10.00 uur in de rk-kerk in Maasland een oecumenische viering plaatsvinden met als thema “Ze waren buitengewoon vriendelijk”.

De landelijke week van gebed voor de Eenheid is een intiatief van de Raad van kerken in Nederland samen met Missie-Nederland.

De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek voor dit jaar voorbereid.

Voorgangers Pastor E. Stok en ds. S.Tj van der Hauw. Muziekale medewerking wordt verleend door het koor: Te Deum Laudamus, onder leiding van Toon van der Ende.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee.

U bent van harte welkom.

Collecten

De collecte in de oecumenische viering in de R.K. kerk wordt bepaald door het oecumenisch werkverband.

_______________________________________________________________________________________________________________________

O v e r i g  N i e u w s 

Omzien naar elkaar

Joke de Lijster uit de Diepenburchstraat ging van het ziekenhuis in Delft naar het Marnix in Vlaardingen.

Coby de Jong is van het Marnix verhuisd naar de DrieMaasStede in Schiedam.

Jannie Oversluizen uit het Dijkhuis is voor verder herstel opgenomen in het Marnix te Vlaardingen. Aldaar verblijft ook mevr. Jansen- Schalenkamp uit de Doelstraat.

Wij wensen al deze gemeenteleden veel sterkte. Een bezoekje vanuit Maasland wordt altijd zeer op prijs gesteld.

De predikanten

Bloemengroet

De bloemengroet uit de kerk van zondag 12 januari is gegaan met de hartelijke groeten naar mevr. J.C. Doelman – Boot, De Tweemaster in Maassluis en met de felicitaties naar dhr. P.J. Schriel en mevr. H. Schriel – Fijn, Joke Smitkade 47 in Vlaardingen, zij waren 8 januari 60 jaar getrouwd.

Inleveren kopij Op Weg

Nog tot en met maandagavond 20 januari is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het februari-nummer van Op Weg.

E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

Oecumenische maaltijd in Maasland

Dinsdagavond 21 januari 2020 zal in het kader van de eenheid van de christenen een gezamenlijke soep- en broodmaaltijd worden gehouden in “De Link” aan de Hammerdreef. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een informeel karakter hebben en is bedoeld voor de ontmoeting met elkaar.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij:

Email: oecumenemaasland@gmail.com

Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8,         tel. 5928946

Jan Louter, Hoefslag 26,                                tel. 5917273

Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6,        tel. 5912055.

Deelname is gratis.

Het Oecumenisch Overleg

Open Podium, vrijdag 24 januari 2020

Het belooft een mooie gevarieerde avond te worden met mensen die o.a. voor ons gaan zingen, piano- of dwarsfluit spelen, of die hun foto’s en schilderen komen laten zien. Het Open Podium is in de Oude Kerk en begint om 19:30 en je bent welkom vanaf 19:00.

Zie algemeen gedeelte in deze Samen.

Kerkgesprek zondag 26 januari

Voltooid leven

Op zondagavond 26 januari houden wij een “kerkgesprek” in de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur. Het thema is: Voltooid leven.

Het komende jaar wordt een jaar van het voltooid-levendebat. Het kabinet komt binnenkort met een rapport over deze kwestie. D66 is van plan om een voltooid-levenwet in te dienen.

Anderen benadrukken liever het waardig ouder worden. We zullen allemaal vroeg of laat met de vragen rond het levenseinde te maken krijgen. Welkom in het gesprek. We doen dat in het koor van de kerk. In het dagblad Trouw (pag. 6 en 7) van zat. 11 januari jl. kunt u veel informatie vinden over dit onderwerp vinden.

S.Tj. van der Hauw

Avond voor jongeren én ouderen, met ds. Renske Oldenboom
Verplaatst naar zondag 15 maart!
De avond met studentenpastor ds. Renske Oldenboom uit Delft is wegens omstandigheden
verplaatst van zondag 9 februari naar zondag 15 maart. Opgeven voor deze avond, incl. broodjes,
kan dan ook tot 8 maart.

Geef voor je kerk

De envelop “Kerkbalans 2020” is bij u thuis bezorgd. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand gebracht. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Er zijn avonden Inspiratie en Bezinning, gesprekken met ouders die hun kind hebben laten dopen, gezamenlijke maaltijden, acties voor nood dichtbij en verder weg, wekelijkse vieringen, kliederkerk voor de kleintjes, etc. In de folder bij deze brief leest u meer over het werk van onze kerk. Op de website kerkentemaasland.nl staat actuele informatie. Ook kunt u zich via de website gratis abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Graag ontvangen wij het in de brief bijgevoegde antwoordformulier z.s.m. van u terug. Het fijnste is als u ons per email laat weten hoeveel u aan de kerk wilt bijdragen en hoe u dat gaat doen. Maak zo mogelijk een scan of foto van het ingevulde formulier en mail dat. Ons e-mail adres hiervoor is: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken en deze in de daarvoor bestemde grijze bus deponeren. Deze bus staat zondag 19 januari in de Rooms Katholieke Kerk want daar is een oecumenische viering, en op 26 januari in de Oude Kerk. Of u kunt de envelop opsturen naar, of in de brievenbus doen bij, de opgegeven adressen op de retourenvelop.

Het bankrekeningnummer is NL87 RABO 0113 2438 55 t.n.v. Protestantse Gemeente Maasland onder vermelding van uw ‘lidnummer’ (staat in de brief boven uw adres) en ‘Kerkelijke bijdrage 2020’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw toezegging!

De kerkrentmeesters

____________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584