jan 05

Weekbericht 9 januari 2022

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 9 januari:   10.00 uur Oude Kerk ds. J. Korf, Den Haag (geen kerkgangers)

Geen kerkgang tijdens lockdownperiode

De rijksoverheid heeft een lockdownperiode aangekondigd tot in ieder geval 14 januari. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de kerkdiensten van onze gemeente. Kerkgangers zijn helaas de komende weken niet welkom in de kerkdienst. We gaan weer helemaal digitaal. In de kerk zijn alleen de mensen aanwezig, die een taak te vervullen hebben. We denken dan aan de voorganger, de organist, de koster en de mensen, die het mogelijk maken dat een ieder de dienst via You Tube of Kerkomroep kan volgen. Het is spijtig, dat we elkaar de komende tijd niet kunnen ontmoeten. Laten wij bidden om steun en kracht om als kerkleden en als individu er nog zoveel mogelijk voor elkaar en voor de mensen om ons heen te zijn.

Kerkelijke activiteiten tijdens lockdownperiode

Vanwege de door rijksoverheid afgekondigde lockdownperiode zijn gedurende deze periode alle kerkelijke activiteiten geannuleerd. We denken dan bijvoorbeeld aan het koffiedrinken in de kerk op woensdagmorgen, aan de maandelijkse bidstond. Het kan zijn dat een enkele geplande bijeenkomst digitaal doorgaat. Deelnemers hieraan ontvangen daarover een bericht.

Voorwoord

Een nieuw jaar

Het nieuwe jaar is begonnen. Onzekerheden maken het maken van plannen nog steeds lastig. We kunnen ons daar heel afhankelijk van maken en besluiten dat er veel moet wachten. Maar misschien moeten we wel vooral ons richten op wat wel kan. Wat in ieder geval kan, is een bezinning op wat voor ons echt belangrijk is in het leven. Maakten we ons soms toch niet heel druk over dingen die toch minder belangrijk bleken te zijn?

In de Bijbel wordt voor dat wat voor ons belangrijk is, wel het woord roeping gebruikt. Je bent tot iets geroepen. Ik moet denken aan de woorden die aan Paulus worden toegeschreven in Efeziërs 4: ‘Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: … Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft’.

We dragen met elkaar voor elkaar verantwoordelijkheid. In ieder geval dat vraagt ook in het nieuwe jaar om een invulling.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 9 januari (geen kerkgangers)

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Diaconie en algemeen kerkelijk. 

Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk. 

Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen. 

Kinderkerk  

Wat is jouw Antwoord? ( Johannes 1:19-34 )

Vanuit Jeruzalem worden priesters en Levieten naar Johannes de Doper gestuurd, om te onderzoeken wie hij is. Johannes verklaart dat hij niet de Messias is. Hij is een stem die roept in de woestijn. Ook vertelt hij dat Jezus het lam van God is, dat de zonde van de wereld wegneemt.

____________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

Mw. J. Doelman van de Korte Buurt is afgelopen week opgenomen in het Vlietland ziekenhuis.

De predikanten 

Overleden 

Op 20 december 2021 is overleden mw. Petronella Bijl-van der Eijk in de leeftijd van 103 jaar. Het afscheid en de begrafenis vonden in besloten kring plaats op maandag 27 december. 

Op 21 december 2021 is overleden mw. Adriana Buitelaar-Van Berkel in de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsdienst vond in besloten kring plaats op dinsdag 28 december in de Oude Kerk.

Halverwege.

Diep onder de indruk van uw medeleven in de vorm van kerstwensen, beterschapskaarten bloemen en kerststukjes wil u hiervoor hartelijk bedanken. De eerste operatie is achter de rug en geslaagd. Nu aansterken voor de volgende operatie in februari,welke ik in het volste vertrouwen tegemoet zie.

Lieve groeten,  Andries Bongaards

Kerkbalans 2022                                                       

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten; het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Voor Iedereen van wie ons het email adres bekend is ontvangt een email met daarin informatie en de link om uw toezegging te doen. Anderen krijgen een brief thuis. Uw toezegging ontvangen we het liefst via een email aan: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken. Deze kunt u in de bus doen die in de kerk staat op zaterdag en zondag 15, 16 of 22, 23 januari 2022 of opsturen naar of in de brievenbus doen bij de opgegeven adressen op de retourenvelop. Bij voorbaat hartelijk dank!

Werkgroep Kerkbalans

___________________________________________

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor
bezichtiging en bezinning.