nov 18

Weekbericht 22 november 2020

Kerkdienst Zondag 22 November

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 22 november

10.00 uur Oude Kerk                   ds. B.W.J. de Ruyter, laatste zondag kerkelijk jaar.

Voorwoord

Het nieuwe Jeruzalem

Aan het einde van het kerkelijk jaar kijken we vooruit naar de toekomst. In de traditie van de kerk werd hierover wel gesproken als over de laatste dingen. Daarmee wilde men duidelijk maken dat wat God doet tot ons heil nog niet af is, maar nog een vervolg zal krijgen. Het mooie vind ik dat de grondtoon van de kerk niet een somber verhaal over zonde en schuld is waar je op een of andere manier van verlost moet worden. De kern van de christelijke boodschap is het verhaal over een toekomst waarin het onrecht is verdwenen. De Bijbel is vooral bedoeld als wegwijzer naar die toekomst. Inderdaad zullen dan dingen moeten worden losgelaten. De zonde bijvoorbeeld. Maar dat staat wel in het kader van het grotere verhaal.

Over die toekomst spreekt de Bijbel in beelden die bekend zijn vanuit het verleden.  Zo is in het boek Openbaring het nieuwe Jeruzalem een bekend beeld. Jeruzalem is in de Bijbel een stad met een veelzijdige geschiedenis. Die geschiedenis neemt steeds wendingen die niet goed te voorzien waren. Maar juist in die wendingen kon Gods trouw worden ervaren. In het lied De heilige stad worden die wendingen bezongen. Ter voorbereiding van de dienst van zondag nodig ik iedereen uit eens naar dit lied te kijken.

Wim de Ruyter

De heilige stad

Terwijl ‘k eens lag te slapen,

kreeg ik een schone droom.

Ik was in ’t oud Jeruzalem,

‘k stond aan de Tempelzoom.

Ik hoorde kind’ren zingen,

een lied vol blijde klank.

En ’t was als paarden engelen,

zich juichend aan hun zang.

En ’t was als paarden engelen,

zich juichend aan hun zang.

 

Jeruzalem, Jeruzalem,

zing uwe vorst ter eer,

’t hosanna in de hoge,

’t hosanna voor uw Heer.

 

Doch eensklaps werd het alles,

zo donker om mij heen.

Het kinderkoor verstomde

en de eng’lenschaar verdween.

Ik zag een kruis verrijzen,

toen werd het plots’ling nacht

en klonk van gindse heuveltop,

een stem, het is volbracht.

En klonk van gindse heuveltop,

een stem, het is volbracht.

 

Jeruzalem, Jeruzalem,

zing uwe vorst ter eer,

’t hosanna in de hoge,

’t hosanna voor uw Heer.

 

En verder zag ‘k een ander beeld,

doch nu vol heerlijkheid,

een stad die als een bruid versierd,

haar koning wachtend beidt.

‘k Zag straten van het zuiverst goud,

door d’ open paar’len poort,

miljoenen gingen uit en in,

geen wanklank werd gehoord.

Maar onder harp en cymbelspel,

juicht mens en eng’lenstem,

tot eer van God en van het Lam,

in ’t nieuw Jeruzalem.

Tot eer van God en van het Lam,

in ’t nieuw Jeruzalem.

 

Jeruzalem, Jeruzalem,

nu is voorbij uw strijd.

Hosanna in de hoge,

hosanna in eeuwigheid.

Hosanna in de hoge,

hosanna in eeuwigheid.

Bij de dienst van 22 november

Kerkdiensten in de maand november helaas even zonder kerkgangers.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht.

22 november 2020  laatste zondag kerkelijk jaar

Aankomende zondag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij hen die dit kerkelijk jaar zijn gedoopt en bij hen die overleden zijn.

De dopelingen:

12 januari 2020           Olaf Walter Vincent                                                                                                                                               Noah Luuk Kaldenberg

De overledenen, die wij herdenken:

23 oktober 2019         Johan Jakob Hollaar                                      in de leeftijd van 78 jaar

22 november 2019      Trijntje Pieternella Mosterd-van Geest          in de leeftijd van 94 jaar

23 november 2019      Marianne Zwaan-Theunisz                            in de leeftijd van 79 jaar

29 november 2019      Bastiaantje Verheij                                        in de leeftijd van 62 jaar

7 december 2019        Geertruida Johanna Batenburg-de Blois       in de leeftijd van 80 jaar

18 december 2019      Neeltje Boekestijn-Hoogsta                          in de leeftijd van 90 jaar

21 december 2019      Hillegonda Catharina Louter-Vroombout     in de leeftijd van 90 jaar

1 maart 2020              Pieternella Dita Wiersma-Zegwaard             in de leeftijd van 62 jaar

21 maart 2020            Neeltje Neerhof-Dijkshoorn                          in de leeftijd van 92 jaar

4 april 2020                Janke Weima-Tiekstra                                   in de leeftijd van 91 jaar

11 april 2020              Geertje van der Meer-Warnaar                      in de leeftijd van 87 jaar

26 april 2020              Pieter de Bloois                                             in de leeftijd van 94 jaar

22 mei 2020               Maartje Kornelia Wildeboer-Hoogerwerf     in de leeftijd van 82 jaar

29 augustus 2020       Jacobus Louter                                              in de leeftijd van 85 jaar

30 augustus 2020       Anna Helena van der Marel                          in de leeftijd van 92 jaar

12 september 2020     Maria Kleijwegt-Karnaat                               in de leeftijd van 87 jaar

30 september 2020     Cornelia Jacoba van de Graaf-van Ommen   in de leeftijd van 87 jaar

‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’ (Openbaring 1: 8)

Organist

Leo Hans Koorneef  zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk  

Een woord dat nooit verdwijnt( Mattheüs 24:14-35)

Jezus zegt dat hij weggaat en zegt:”Denk aan mi.  Juist als je bang bent. Als je zoekt naar een veilige plek, als je wakker ligt in de nacht. Want het duurt niet lang, dan kom ik terug.”

Via www. kindopzondag.nl  is het verhaal te lezen en te beluisteren. Ook zijn daar bijbehorende verwerkingen te vinden. Per 1 oktober moet worden ingelogd op deze site. In de “Op Weg” van oktober en november 2020 is te lezen hoe u/jij kunt inloggen.

Werkjes en tekeningen gevraagd

In de OpWeg en op de website staan werkjes voor de kinderen, die eerst tijdens de kinderkerk werden gemaakt. Nu vragen wij of de kinderen een foto van zo’n werkje of een tekening van het thema willen opsturen naar Yvonne voogt. Pwyv65@gmail.com. je mag het ook bij mij in de brievenbus doen. Diepenburchstraat 24A. Dan hangen wij dit op in de kerk en laten het zien tijdens de volgende kerkdienst. Willen jullie ook je naam er bij zetten. Namens de kerkenraad, Yvonne Voogt.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel voor de Diaconie en algemeen kerkelijk werk.  U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.  Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

_____________________________________________________________________________________________________________
Overig Nieuws

Bloemengroet

De bloemen zijn deze week gebracht met onze hartelijke felicitaties naar Mevr. E. Hollemans – de Rooy, in de Meerpaal, Willem de Zwijgerlaan 2 in Vlaardingen, zij is 14 november 100 jaar geworden!

En met onze hartelijke groeten naar mevr. A. Buitelaar – van Berkel, Hofsingel 28.

Inleveren kopij ‘Op Weg’

Nog tot en met maandagavond 23 november is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het decembernummer van ‘Op Weg’. E-mail: opweg@pg-maasland.nl Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

_______________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl 

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl