jun 17

Weekbericht 21 juni 2020

Kerkdienst

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 21 juni        

10.00 uur        Oude Kerk                  ds. B.W.J. de Ruyter,

Voorwoord

Wat brengt het geloof mij?

Deze zondag beginnen in onze liturgische kalender de zondagen van de zomer. Een beetje willekeurig is deze aanduiding wel. Zo zijn er tradities waarin ze de zondagen na Trinitatis doornummeren. De lezingen van deze zondagen zijn in ieder geval minder sterk verbonden met het kerkelijk jaar. De komende weken komen deze uit het evangelie naar Matteüs.
Matteüs als evangelist dacht sterker dan de andere evangelisten langs lijnen van continuïteit. Het goede nieuws van Jezus Christus is geen breuk met al het andere dat eerder geweest is. Zo heeft Matteüs veel aandacht voor de doorgaande lijn met het Oude Testament.
In hoeverre mogen wij het evangelie horen in de lijn van ons eigen denken? In de christelijke traditie is daar vaak verwarring over geweest. Als de Bijbel voor ons precies aansluit bij onze levensvragen, is de kans groot dat wij in de Bijbel niet meer horen dan wij zelf zonder Bijbel ook wel hadden kunnen bedenken. Zegt de Bijbel daarentegen iets totaal anders, rijst de vraag of die boodschap voor ons wel relevant is. Hoe kun je jezelf door de Bijbel laten verrassen terwijl het wel relevant is?
Ik vind het boeiend om te zien dat de vier evangeliën met deze vraag elk anders omgaan. Maar zoals bij zoveel vragen, is het eigenlijk geeneens zo belangrijk wat het antwoord op de vraag is, als wij onszelf maar bewust zijn van de vraag. Waar brengt het geloof mij? Even scherp gezegd: is het geloof een vehikel om te komen waar je toch al wilde zijn of geeft het geloof een nieuwe dimensie aan het leven? Als ik eerlijk mag zijn, vind ik de keus tussen die twee heel moeilijk.
Wim de Ruyter
 

Bij de dienst van 21 juni

In de dienst van 21 juni staat Matteüs 10:16-33 centraal. Hier laat Matteüs Jezus vooruitblikken op hoe het voor latere volgelingen zal zijn om Jezus te volgen. Christenen zullen te maken krijgen met vervolgingen. Hoe houd je dan vast aan je vertrouwen?

In onze Nederlandse context zijn christenvervolgingen lang geleden of ver weg. Maar dat betekent niet dat een geloofsgetuigenis altijd op instemming kan rekenen. Het kan pijnlijk zijn om te ontdekken dat wat voor jou belangrijk is in je omgeving totaal wordt genegeerd. Nemen ze mij nog wel serieus in wie ik wil zijn?

De woorden van Jezus klinken ook in onze geseculariseerde context als bemoediging. Je leeft niet alleen. Ook op plaatsen waar niemand God wil zien, is Hij aanwezig.

Wim de Ruyter

 

Organist

LeoHans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 14 juni is met onze hartelijke groeten gebracht naar  dhr. P. Doelman, Koningin Julianaweg 11en naar mevr. D.J. Jordaan- Ouwendijk, Hofsingel 34

 

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel:Kerk in actie werelddiaconaat (zie toelichting hieronder), algemeen kerkelijk werk en het orgelfonds. Ondanks dat we de komende weken nog geen kerkdiensten houden kunt u altijd uw gift of collecte bijdrage overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02 Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking

Toelichting collecte 21 juni: opvang en hulp voor ontheemden in Colombia

Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá. Helpt u mee?

______________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar

Het is fijn dat deze weken de beperkingen in het ontmoeten van elkaar wat worden afgebouwd. Maar we zijn nog lang niet terug bij de normale situatie. Oog hebben voor elkaar blijft dus extra belangrijk. Zoals ik vorige week al aankondigde is Emil van Arum inderdaad afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. We hopen dat ook zijn krachten weer wat zullen terugkomen

Wim de Ruyter

Bedankt

Bedankt voor al die lieve kaarten en telefoontjes, die we ontvingen na het overlijden van mijn man Piet. Het gemis is groot na bijna 67 jaar huwelijk. Maar ondanks de coronatijd hebben we op een goede en vooral intieme wijze afscheid van hem kunnen nemen.

Hartelijk dank! Nel de Bloois-Doelman en kinderen, Kluiskade 15a

Inleveren kopij Op Weg

Nog tot en met maandagavond 22 juni is er gelegenheid om kopij in te leveren voor het Juli/Augustus nummer van Op Weg.E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

________________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl