okt 13

Weekbericht 18 oktober 2020

Kerkdienst Zondag 18 Oktober

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 18 oktober

10.00 uur        Oude Kerk         ds. R. Oldenboom, Delft (zonder kerkgangers)

Voorwoord

 

 

 

Nieuwsbrief
Classispredikant Zuid-Holland Zuid

 

DE LOFPRIJZING GAAT – toch – DOOR
Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens….
Openbaring 4:6
Zusters en broeders,
in Openbaring 4 mag Johannes een blik werpen in de hemelse troonzaal. Hij krijgt hoge en
heilige dingen te zien: er is Iemand die op de troon zetelt, getekend met de kleurrijke
gestalte van edelstenen. Er zijn bliksemschichten te zien en donderslagen te horen – en toch
is dat alles niet afschrikwekkend, want er is een regenboog zichtbaar om de troon met maar
één kleur, het smaragdgroen van Gods trouw.
Naast 24 oudsten om de troon heen ziet Johannes ook 4 dieren, letterlijk: 4 levende wezens.
Het eerste wezen vertoont de trekken van een leeuw, het tweede van een jonge stier, het
derde heeft een gezicht als van een mens en het laatste lijkt op een adelaar. Ze hebben, ze
zijn één en al oog. En heel bijzonder: dag en nacht zingen zij een loflied. Het is de lofprijzing
op Hem die op de troon zit en die leeft tot in eeuwigheid: ‘Heilig, heilig, heilig is God de Heer,
de Almachtige, die is en die was en die komt!’
Dit gedeelte helpt mij verder nu in deze dagen het dringende advies klinkt om de komende
weken met maximaal 30 gemeenteleden samen te komen en de samenzang achterwege te
laten. Dit advies heeft me geraakt en ik heb mezelf de vraag gesteld hoe dat komt? Heeft
het te maken met de aanleiding – een tv-reportage over medegelovigen – en de snelheid en
impact van het advies? Is het de teleurstelling dat er in een keer een streep gaat door een
uiterst consciëntieuze praktijk van (weer) veilig naar de kerk gaan, waar zoveel voor komt
kijken?
Er zit nog een andere kant aan. De laatste maanden ben ik nog scherper bepaald bij het
belang van de eredienst. En dan bedoel ik niet alleen het beoefenen van de onderlinge
gemeenschap, de grote betekenis van koffiedrinken na de dienst, het omzien naar elkaar.
In de liturgie op zondag is er sprake van worship, van het volbrengen van de lofprijzing.
We worden bepaald bij de werkelijkheid van God, van Pasen; we worden vanuit de Schriften
op andere gedachten gebracht over deze wereld en over onszelf; er wordt gebeden – ook
plaatsvervangend voor de wereld; de Maaltijd wordt gevierd als voorproef van Gods Rijk.
We worden vanuit de eredienst aangemoedigd te leven als mensen die bij God horen….
Daaraan in vrijheid deel te kunnen hebben is zo kostbaar.
Naar het zich laat aanzien – ontwikkelingen wisselen zich snel af – is de ruimte om samen te
komen de komende tijd opnieuw kleiner. Dat doet pijn. Het is echter ook een ondubbelzinnig
signaal dat wij als kerk delen in de grote zorgen om de oplopende Coronabesmettingen en
daarin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.
Toen we met Covid-19 geconfronteerd werden in maart dacht ik aan de woorden van
Bonhoeffer: nu komt het aan op bidden, wachten op Gods tijd en het goede doen onder de
mensen. Ik laat die woorden opnieuw tot me doordringen.
En dan Openbaring 4. Het visioen van de vier wezens maakt duidelijk dat de hele bezielde
schepping uit de vier hoeken van de aarde in Gods aandacht staat. God draagt al wat leeft
op zijn hart, alles is bij Hem ‘veilig en teder bewaard’, ook nu in deze enerverende tijd.
Stel je dat eens voor. Ontroerend is daarbij dat de vier levende wezens een loflied
aanheffen; het eerste loflied dat in het boek Openbaring in de hemel klinkt.
Er zijn tijden dat je door wat je meemaakt in je leven het loflied niet kunt zingen. Wij weten
inmiddels dat er ook tijden zijn waarin het niet veilig kan zijn om te zingen.
In de hemel gaat de lofzang op Hem die op de troon zit evenwel onverminderd door –
plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van dynamiek om het leven op aarde op
gang te houden.’ (Jos de Heer)
Onze premier gaf als vuistregel voor het dragen van mondmaskers: ‘overal waar je de hemel
niet kunt zien’. Die oriëntatie op de hemel voor ons dagelijks leven spreekt mij zeer aan.
Laten wij voor elkaar, voor onze overheid en onze samenleving bidden om wijsheid, moed,
kracht en volharding.

In verbondenheid,
ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid
g.vanmeijeren@protestantsekerk.nl tel. 06 543 13341

Bij de dienst van 18 oktober

Kerkdiensten in de maand oktober helaas even zonder kerkgangers

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht.

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk 

Huilen en juichen (Ezra 3:10-4:5+4:24-5:5a)

De herbouw van de tempel in Jeruzalem is begonnen. Mensen juichen, anderen huilen. Er is weerstand waardoor de bouw stil komt te liggen. Na een oproep van profeten gaat de bouw toch weer door.

Via www. Kindopzondag.nl  is het verhaal te lezen en te beluisteren.

Ook zijn daar bijbehorende verwerkingen te vinden.

Per 1 oktober moet worden ingelogd op deze site. In de “Op Weg”van oktober 2020 kunt u lezen hoe u/jij kunt inloggen.

Collectedoel

Deze zondag is het collectedoel: Kerk in Actie werelddiaconaat, algemeen kerkelijk werk en het orgelfonds.

U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.

Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

Toelichting collecte 18 oktober: Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en verdienen ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan.

Veel boerengezinnen verbouwen maar één gewas op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun eigen gezin te voeden. Op de demonstratieboerderij van de zusters leren boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwmethoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardappel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun eigen dorp.

De Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw bijdrage voor via Kerk in Actie. Dank u wel.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Overig Nieuws

Wij gedenken

Woensdag 30 september overleed in De Tweemaster in Maassluis Cornelia Jacoba van de Graaf – van Ommen. Het ging al langere tijd niet goed met Corrie. In die zin kwam haar overlijden niet onverwacht.

Corrie was geboren in Ermelo als oudste in een gezin met uiteindelijk zeven kinderen. Na de lagere school deed ze de MULO en een secretaresseopleiding. In 1954 leerde ze haar latere man Theo kennen. Ze trouwden een jaar later. Corrie en Theo kregen drie kinderen: Ad, Jan en Richard. In 1957 verhuisde het gezin naar de Stationsstraat in Maasland. In de Stationsstraat hadden ze een winkel. In 1989 verhuisden Corrie en Theo naar Nieuw Huis ter Lucht. In 2007 overleed Theo. In 2010 moest Corrie een operatie ondergaan die voor blijvend ongemak zorgde. Toen duidelijk werd dat Corrie niet langer verantwoord in haar huis kon blijven, verhuisde ze in 2018 naar het Dijkhuis. Een jaar later ging ze naar De Tweemaster.

Ik leerde Corrie kennen als een vrouw met een duidelijke mening. Tegelijk had ze iets zachts. Ze stond ook voor mensen klaar die duidelijk niet haar vrienden waren. Ze was graag onder de mensen. Jarenlang bezocht ze tal van activiteiten in de Singelhof. Op haar manier leefde ze intens mee met haar kinderen. Het geloof was voor haar belangrijk, maar ze hechtte daarbij wel aan harmonie. Dogmatische scherpslijperij was niets voor haar. Ze vond het heel spijtig dat ze na haar operatie niet meer in de kerk mee kon zingen.

Maandag 5 oktober was de begrafenis. Bij het afscheid lazen we Psalm 23.

Corrie is 87 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet van zondag 11 oktober is, met de hartelijke groeten, gebracht bij

mevr. J. Boschma-Hartog, Hofsingel 74 en bij dhr. A. v.d. Ende, Hofsingel 200.

Inleveren kopij “Op Weg”

Nog tot en met maandagavond 19 oktober is er gelegenheid om kopij in te leveren

voor het novembernummer van ‘Op Weg’.

E-mail: opweg@pg-maasland.nl

Kontaktadressen: Margreet Vermaat, tel. 5919492 en Arjan de Vos, tel. 5918164.

_____________________________________________________________________________________________________________

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl