jan 12

Weekbericht 16 januari 2022

Kerkdienst

Deze dienst is ook te volgens via: https://youtu.be/AaGlFAtlQOY

Zondag 16 januari:  10.00 uur in de RK-kerk aan de Hammerdreef

Pastor A. Kuijvenhoven, ds. W. de Ruyter oecumenische viering 

Geen kerkgang tijdens lockdownperiode

De rijksoverheid heeft een lockdownperiode aangekondigd tot in ieder geval 14 januari. Dit besluit heeft ook gevolgen voor de kerkdiensten van onze gemeente. Kerkgangers zijn helaas de komende weken niet welkom in de kerkdienst. We gaan weer helemaal digitaal. In de kerk zijn alleen de mensen aanwezig, die een taak te vervullen hebben. We denken dan aan de voorganger, de organist, de koster en de mensen, die het mogelijk maken dat een ieder de dienst via You Tube of Kerkomroep kan volgen. Het is spijtig, dat we elkaar de komende tijd niet kunnen ontmoeten. Laten wij bidden om steun en kracht om als kerkleden en als individu er nog zoveel mogelijk voor elkaar en voor de mensen om ons heen te zijn.

Kerkelijke activiteiten tijdens lockdownperiode

Vanwege de door rijksoverheid afgekondigde lockdownperiode zijn gedurende deze periode alle kerkelijke activiteiten geannuleerd. We denken dan bijvoorbeeld aan het koffiedrinken in de kerk op woensdagmorgen, aan de maandelijkse bidstond. Het kan zijn dat een enkele geplande bijeenkomst digitaal doorgaat. Deelnemers hieraan ontvangen daarover een bericht.

Voorwoord

Een (on)zeker leven

Gaat er wat veranderen? Op het moment dat ik dit schrijf is nog weinig bekend over hoe de maatregelen rond Corona er in het vervolg van de maand uit zullen zien. Voor het plannen van afspraken is dat lastig. Duidelijkheid, hoe die er ook uitziet, geeft helderheid. Daar kun je jezelf dan in ieder geval aan vasthouden.

Toch zouden wij juist in de kerk getraind moeten zijn met een grote mate van onzekerheid. In de verhalen die Jezus ons over zijn wederkomst vertelde, herhaalt Hij steeds dat wij het uur noch de tijd weten dat Hij terugkomt. In de bekende gelijkenis van de wijze en dwaze maagden worden de hoorders opgeroepen met een onverwacht moment altijd rekening te houden.

Ik vind het een hele uitdaging om steeds te leven met de gedachte dat het straks weer heel anders kan gaan dan dat ik nu plan. Maar het geeft soms ook wel ontspanning. We gaan gewoon kijken hoe het dan loopt. Wij leven van wat ons gegeven is. De dag van morgen kent zijn eigen mogelijkheden.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 16 januari (Bij deze viering mogen 50 personen aanwezig zijn)

Deze dienst is ook te volgens via: https://youtu.be/AaGlFAtlQOY

In verband met de verplichte 1,5 meter afstand wordt u verzocht zich voor 13 januari aan te melden voor deze dienst.

16 januari 2022 Eenheid van de christenen

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen komen christenen uit allerlei tradities en confessies over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk. De gebedsweek begint traditioneel met een oecumenische viering. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten.

Eenheid: een verlangen van God het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.

U bent van harte welkom op zondag 16 januari om 10.00 uur in de RK-kerk aan de Hammerdreef, voorgangers zijn ds. W. de Ruyter en kerkelijk werker Ariane Kuijvenhoven. Muzikale medewerking wordt verzorgd door muziekgroep FEM.

Secretariaat van de parochie:            010 5912055

Henk van der Does:                           010 5928946

e-mail: maasland@onzelievevrouwvansion.nl/ oecumenemaasland@gmail.com

Organist

Bij deze dienst is er geen organist, maar wordt de muzikale medewerking verzorgd door muziekgroep FEM.

Collectedoel

Deze zondag wordt het collectedoel bepaald door de oecumene.

Zolang het ivm corona nog ongewenst is om collectezakjes door te geven, staan in de kerk twee schalen bij de uitgang: een voor diaconie en een voor algemeen kerkelijk werk.

Indien de QR code gebruikt, kunt u geen specifiek doel aangeven en is de verdeling 50-35-15% voor diaconie, algemeen kerkelijk werk en zending.

Indien u liever een overschrijving doet, kunt u dat doen op het algemene rekeningnummer NL77 RABO 0124 1576 02. Vermeld dan altijd waarvoor uw bijdrage is bestemd. Ook voor uw gift voor de diaconie kunt u dit algemene bankrekeningnummer gebruiken en u kunt dan ook aangeven welk specifiek doel u met uw bijdrage wilt ondersteunen.

Kinderkerk 

Het beste komt nog. ( Johannes 2:1-12 )

Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt de wijn op. Jezus verandert water in de beste wijn. Het is zijn eerste wonderteken.

_______________________________________________________

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

Wij gedenken

In memoriam mevrouw Petronella Bijl – van der Eijk

Op maandag 20 december 2021 is overleden Petronella Bijl – van der Eijk in de leeftijd van 103 jaar. Zij woonde in de Singelhof. Na een korte periode van afhankelijkheid, waarin de kinderen, de kleinkinderen en de thuiszorg dag en nacht bij haar waren, is zij rustig ingeslapen. Zij gleed weg uit haar wereld en uit de onze. Zij werd geboren in Kethel en Spaland als jongste in het gezin van elf kinderen. Zij groeide daar op, ging daar naar school en de kerk. Na de lagere school ging zij één jaar naar de huishoudschool in Delft. Toen moest ze naar huis komen om  thuis mee te helpen. In 1943 trouwde zij met Willem Bijl, ook uit Kethel en Spaland, die al van jongs af aan een oogje op haar had. Door het werk van haar man kwamen ze in Maasland wonen. Samen kregen zij vier kinderen, drie dochters en een zoon.

Na het overlijden van haar man in 2003 bleef zij niet bij de pakken neerzitten, ze verhuisde van de Huis-te-Veldelaan naar de Singelhof, waar ze, zoals ze zelf zei, op het mooiste plekje woonde. Ze deed mee met allerlei activiteiten. Er kwamen twaalf kleinkinderen en vierentwintig achterkleinkinderen, waar ze erg van genoot. Elk jaar zo rond haar verjaardag werd er wel iets georganiseerd voor hen. Ze zag hen graag op bezoek komen, maar door de corona werd dat alsmaar minder. In haar lange leven heeft zij heel wat meegemaakt en zoals haar zoon memoreerde, ze werd geboren tijdens een pandemie (de Spaanse griep) en ze is gestorven tijdens een pandemie (Corona).  Op 27 december is er een dankdienst voor haar leven gehouden in de Oude Kerk, waar psalm 23 werd gelezen, een psalm van vertrouwen net zoals de tekst die zij meekreeg met haar huwelijk: ‘De eeuwige God zij u een woning’

Na de dienst werd zij begraven op de Algemene begraafplaats in Maasland. Wij bidden dat God met de  kinderen, klein- en achterkleinkinderen meegaat op hun levensweg. Dat zij mogen weten dat God ook voor hen een stok en een staf wil zijn die hen moed en kracht geeft. Dat God allen die haar zullen missen zal omringen met zijn liefde.

Wij gedenken

Dinsdag 21 december overleed Adriana Buitelaar-van Berkel. Sjaan woonde sinds 2017 op de afdeling kleinschalig wonen in de Singelhof. Haar overlijden kwam voor haar omgeving niet onverwacht. Sjaan is geboren aan de Zuidbuurt op Hoeve Avondrust. Ze was er één van een tweeling. Ze was de een na jongste.  Uiteindelijk telde het gezin zeventien kinderen. Ze ging in Maasland op school. Op haar veertiende ging ze uit werken. Ze kreeg daar kennis aan Cees Buitelaar. In 1956 trouwden ze. De tekst die ds. Potjr het toen meegaf was Deuteronomium 32:11 en 12 : ‘Als een arend, die zijn broedsel opwekt, / over zijn jongen zweeft, / zijn wieken uitspreidt, er een opneemt /en draagt op zijn vlerken, / zo heeft hem de HERE alleen geleid, / en geen vreemde god stond hem terzijde.’ Deze tekst is voor Sjaan in haar leven belangrijk gebleven. Het jonge gezin ging wonen aan de Westgaag. Ze kregen vier kinderen: Gerard, Elly, Margriet en Wilma. In 1994 gingen ze naar de Plantage en in 2008 naar de Singelhof. Cees overleed in 2013.Sjaan was een zachtaardige en zorgzame vrouw. Ze was sportief. De familie was heel belangrijk voor haar. Dinsdag 28 december was de afscheidsdienst in de Oude kerk van Maasland. We lazen daar uit de Bijbel het al eerder genoemde gedeelte uit Deuteronomium. Sjaan is 89 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Omzien naar elkaar 
Vorige week is Tineke Moerman – van Aalst verhuisd naar de Tweemaster, Vondelpark 2, Kamer 332, 3141CJ Maassluis.
De predikanten
Overleden
Op vrijdag 7 januari is op 85 jarige leeftijd overleden mw. Jannetje van der Hoek, Hofsingel 28a. Zij is deze week in besloten kring begraven.

Zaterdag 8 januari is op 86 jarige leeftijd mw. Jannie Doelman van de Kortebuurt overleden. De begrafenis zal deze week in besloten kring plaatsvinden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet uit onze gemeente is deze week met de hartelijke groeten gebracht naar mevr. A.A. Roza – Sparreboom,  Doelstraat 80  en naar dhr. P. Sonneveld, Commandeurshof 4

Kerkbalans 2022                                                                 

Actie Kerkbalans is volop bezig. Hierin vragen wij u om een toezegging te doen voor uw bijdrage aan de kerk in 2022. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten; het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Iedereen van wie ons het email adres bekend is ontvangt een email met daarin informatie en de link om uw toezegging te doen. Anderen hebben de brief thuisgekregen. Uw toezegging ontvangen we het liefst via een email aan: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken. Deze kunt u in de bus doen die in de kerk staat op zaterdag en zondag 15, 16 of 22, 23 januari 2022 of opsturen naar of in de brievenbus doen bij de opgegeven adressen op de retourenvelop.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Werkgroep Kerkbalans

PCOB Maasland-Schipluiden

PCOB Ontmoetingsmiddag van 18 januari 2022 is afgelast. Helaas kan deze middag niet doorgaan, we hopen dat het in februari weer mogelijk is. Met een vriendelijke groet van Janny en Betty.

______________________________________________

Algemeen
Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl (wijken 3 t/m 10) en ds. R. Noordzij-Hijweege, tel. 06-41480250, e-mail: riannenoordzij@zonnet.nl (wijken 1 en 2)
Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl
Website: www.kerkentemaasland.nl
Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot,
tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl
Vervoer naar de kerk: Alex Taal, tel. 5922584
Open kerk: elke zaterdag van 11.00 – 16.00 uur, orgelbespeling. U bent welkom voor
bezichtiging en bezinning.