sep 03

Verslag van de Zendingscommissie

 Vanwege het coronavirus geen zendingscollecte aan huis dit jaar.

Begin april van dit jaar was de jaarlijkse zendingscollecte aan huis gepland.  Deze collecte wordt gehouden onder de leden van de Protestantse Gemeente Maasland. Echter medio maart kwam de gehele voorbereiding stil te liggen door het uitbreken van het coronavirus in Nederland.

De maatregelen, die van overheidswege werden genomen,   zorgden ervoor dat er geen zendingscollecte aan huis is gehouden. Ondanks de versoepeling van de maatregelen vindt de zendingscommissie het niet verantwoord om de zendingscollecte aan huis alsnog dit jaar te organiseren.

Omdat de zendingscollecte niet wordt gehouden is een bijdrage, rechtstreeks overgemaakt op het bankrekeningnummer van de zendingscommissie,  altijd mogelijk en zeer welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  NL 57 RABO 0340 4207 23  t.n.v. zendingscommissie Prot. Gem. Maasland.                     

Tot nu toe is de zendingscommissie in staat geweest om aan haar verplichtingen te voldoen, maar ziet met belangstelling uw financiële ondersteuning tegemoet.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Hieronder kunt nog eens lezen aan welke twee zendingsprojecten van Kerk in Actie de zendingscommissie van de Prot. Gem. Maasland zich heeft verbonden.                                                                                                    

Rwanda: Dit is een project wat is opgezet door Nederlandse zusters waarbij landbouw, zelfstandigheid, zelfvoorzienend en theologische vorming de belangrijkste aandachtsgebieden zijn van dit zendingsproject. Via een landbouwproject en een trainingscentrum voor kleine boeren willen de zusters uit de gemeenschap de duurzame landbouw en voedselzekerheid in de regio Rubengera in Rwanda versterken en verbeteren.  De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo  is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt ca. 50 zusters. De gemeenschap wil in eigen omgeving en voor de kerken in Rwanda een voorbeeld zijn van christelijke levenswandel. De diaconessen geven op verschillende manieren vorm aan hun getuigende aanwezigheid. De zusters werken in diverse hoedanigheden (als lerares, voorlichtster, verpleegster, kerkelijk werkster) in de dorpsgemeenschappen om hen heen.  De doelstelling van het project is om kleine boeren en boerinnen toe te rusten met meerdere productieve duurzame landbouwmethoden. Per jaar kunnen 150 boeren deelnemen aan de opleiding.

Voor de praktische training en opleiding  komen zij cursussen volgen op de voorbeeld- boerderij.  Nadat zij de opleiding op het voorbeeld terrein hebben gevolgd, worden zij in hun eigen omgeving nog regelmatig vanuit het programma begeleid en kunnen zij met praktische vragen ook altijd bij de voorlichters op het centrum of bij hen thuis terecht.

Pakistan:  De partnerorganisatie van Kerk in Aktie, het Open Theologisch Seminaire (O.T.S) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof.

O.T.S ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt.  Protestantse, Katholieke, Pinkster- en Leger des Heils kerken.

Naast les- en zondagsschoolmaterialen vol leuke spelletjes en opdrachten, verzorgt O.T.S ook godsdienstonderwijs van Alpha-cursussen tot een doctoraalstudie theologie.

O.T.S maakt steeds meer gebruik van moderne ( digitale ) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken.

Jaarlijks volgen meer dan 5000 studenten een cursus van het Open Theologisch Seminaire. O.T.S speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

Collecte opbrengsten.   In het afgelopen half jaar hebben de collectes bestemd voor de zending een totaal bedrag opgeleverd van  € 2018,09    Aan giften is ontvangen € 240,-

Hartelijk dank aan een ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

De zendingscommissie.