dec 29

Oecumenische Oudejaarsviering – Liturgie

op donderdagavond  31 december 2020

in de Oude Kerk,  om 19.00 uur.

Deze dienst is alleen digitaal te volgen.
Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Voorganger:                        ds. W. de Ruyter
Lectoren:                              dhr. H. van der Does             
Orgel:                                     Leo Hans Koornneef
Zang:                                      Kees Koppelaar

Welkom namens de Maaslandse kerken

Intochtslied:  God heeft het eerste woord
GvL 446 LvK 513

Openingswoord

Drempelgebed

Keren wij ons naar het licht van Hem
die – Genadig en getrouw-
ons aller vrede wil zijn.

Goede God, U die ons tegemoet leeft
met het licht van uw menslievendheid,
verdrijf alle duisternis uit ons denken en doen,
en leg genadig uw vrede in ons neer.

Laat uw licht doordringen
tot in de schuilhoeken van ons hart,
opdat wij nieuwe mensen worden,
vervuld van vreugde
om uw en elkaars tegemoetkoming.

Moge de Heer ons genadig zijn.
Moge Hij licht van liefde over ons spreiden,
waarin wij als nieuwe mensen
ook elkaar van harte nabij mogen zijn.
Amen.

Loflied: Dankt, dankt nu allen God
GvL 415  liedboek 704

Gebed: bij de opening van de Schriften

 Lezing: 1 Samuël 8   10-18

 Samuël vertelde alles wat de HEER had gezegd aan het volk, dat om een koning vroeg. Toen zei hij: ‘Dit zijn de rechten die aan het koningschap verbonden zijn: Uw zonen zal een koning u afnemen en ze indelen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte, of ze aanstellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochters zal hij u afnemen om ze zalf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoge ambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor zichzelf te laten werken, en ook uw ezels.  Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen en ook uzelf zult hem moeten dienen.  En wanneer u dan de HEER te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren.’

Zo spreekt de Heer. –Wij danken God.

Lied: Bless the Lord

Overweging

Stilte: overgaand in orgelspel

Lied: Er is een roos ontloken

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Vredewens

Voorg:            Heer, Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw naam, en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen:              Amen.

Voorg:            De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen:              En met uw geest.

Voorg:            Wenst elkaar nu de vrede van Christus met een buiging.

 

Lied: 501. Vrede van God

Inzameling:

Wegzending en Zegen 

Slotlied:  Eer zij God
GvL 436  LvK 134

De Maaslandse kerken wens u een goede jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar.

De volgende oecumenisch viering is:
Zondagmorgen 24 januari om 09.15 uur in de RK-kerk aansluitend om 10.10 uur in de oude kerk.
Voorganger: ds. W. de Ruyter

De oecumenische maaltijd zal in verband met de huidige situatie niet doorgaan.