jan 07

Liturgie 9 januari 2022

Voorganger: ds J. Korf

Organist: Reinier Kroos

Zanger: Kees Koppelaar

Lector: Ria van der Maas

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen Intochtslied: Psalm 100

Votum en groet

Herdenken mevrouw P. Bijl – van der Eijk

Zingen: Lied 727, vers 1

Zingen Lied 653: 1 en 7

Kyrië

Zingen Psalm 68: 7

WOORD:

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34 (NBV)

Getuigenissen

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: ’Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei:’ Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ’Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ’Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ’Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’

Zingen Lied 524

Verkondiging

ANTWOORD:

Zingen Lied 512: 1 t/m 4

Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader.

Collecte-moment

Zingen Slotlied 754 (alternatieve melodie Lied 745, Blaenwern)

Zegen

Amen ( gesproken )

Orgelspel