apr 03

Inspiratie en Bezinning: Manier van Bijbellezen (verslag)

Inspiratie en Bezinning: Manier van Bijbellezen

Op donderdag 24 januari jl. sprak ds. Ad van Nieuwpoort uit Bloemendaal met enthousiasme en op boeiende wijze over zijn manier van Bijbellezen. Van Nieuwpoort wil een relatie met de Bijbel en vraagt zich af hoe je de Bijbel bij de moderne mens kan brengen.

Hij ziet de Bijbel als een liefdesbrief.Nu kun je de Schrift op verschillende wijzen lezen. Ad noemde eerst twee mogelijkheden: de Bijbel lezen als een soort vaderlandse geschiedenis (maar dan krijg je discussies over wat wel of niet echt gebeurd is) of de tekst lezen als aanwijzingen voor de moraal (maar dan komt de vraag welke wetten uit het Oude Testament nog voor ons gelden).Voor Van Nieuwpoort gaat het bij het lezen niet om de historische waarheid of de moraal, maar om de liefde en hoe de mensen reageren op God en elkaar. Bijvoorbeeld : de tocht van 40 jaar door de woestijn gaat niet allereerst om historie, maar om leren waar het om draait in het leven.

Ad maakte vooral duidelijk dat de Bijbel niet “ons” boek is, maar het boek van de Joden.

Hij leerde de Bijbel anders lezen door het boek van prof. Miskotte: Bijbels ABC(1941 en vele malen herdrukt). Van Nieuwpoort kreeg meer aandacht voor het Joodse karakter van het Oude Testament. DeTenach(O.Test.) bestaat uit drie delen : De Wet (Tora) , de Profeten en de Geschriften.  De kern van de Tenach wordt volgens Ad gevormd door de Tora en het verhaal van de uittocht uit Egypte.

Egypte staat dan als metafoor (beeld) voor benauwdheiden het land waar je niet wilt zijn. Deze betekenis van de exodus ziet Ad als sleutel om ook andere gedeelten van de Bijbel beter te verstaan. Dit motief van de uittocht en bevrijd worden leest Van Nieuwpoort terug in vele andere gedeelten van de Bijbel. Zo wijst hij op bijvoorbeeld Abraham die zijn land verliet, daar waar hij vast was gelopen. De gehele Bijbel ziet hij als een Paasverhaal, een boodschap van opstanding ( bv. heel duidelijk in Exodus, Ruth en Esther) en tegen de mens wordt gezegd : Sta op !Dus weggaan (uittocht) uit de situatie die niet goed voor je is.

Het nieuwe is gekomen in Jezus, maar dat betekent geen doorstrepen van het Oude Testament, want de evangeliën  vertellen de uittocht eigenlijk weer opnieuw. Het evangelie begint immers weer met Jozef. En we lezen over de vlucht naar Egypte en weer terug naar eigen land en in de doop gaan we als het ware door de Rode Zee. De Bergrede van Jezus is de uitlegging van de Tora en telkens grijpt Jezus terug op het Oude Testament. Hij begon bij Mozes en de profeten toen hij sprak met de Emmaüsgangers. De Bijbel legt zichzelf uit als je goed let op al die verbanden tussen het Oude en Nieuwe Testament.

Laten we van de Bijbel geen wet maken, want het gaat in de Bijbel overal ten diepste om de liefde, de uittocht en de opstanding. Tenslotte vertelde Van Nieuwpoort dat hij het motief van de uittocht ook zag in het scheppingsverhaal van Genesis 1, nl. in de scheiding van water en het droge land.  Het is niet eenvoudig om een samenvatting te geven van het betoog van Ad van Nieuwpoort omdat hij in korte tijd veel vertelde. Maar in zijn boeken kunt u uitgebreid kennis maken met zijn visie.

 

Een bezoeker