jul 01

Gebruiksplan voor openstelling van de Oude Kerk te Maasland

Gebruiksplan voor openstelling van de Oude Kerk te Maasland

pdf versie van dit gebruiksplan : 2020 gebruiksplan kerkdienst – versie 170620

Versie 17 juni 2020

Inleiding

Dit is een gebruiksplan voor de openstelling van de Oude Kerk in Maasland per 1 juli 2020 in het kader van onderdrukking van het COVID-19 virus in een 1,5 meter samenleving.

Dit gebruiksplan is gebaseerd op het “Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bij elke wijziging van de landelijke regels of het voornoemde protocol wordt dit gebruiksplan bezien en zo nodig aangepast.

A         Algemene maatregelen

De landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid zijn van toepassing.

De kerkzaal is ingericht met inachtneming van de 1,5 meter regel. De capaciteit is beperkt tot maximaal 90 aanwezigen. Iedere bezoeker wordt gevraagd om 1,5 meter afstand van elkaar te respecteren.

  • Iedereen is van harte welkom. U wordt verzocht om thuis te blijven als er sprake is van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts.
  • Ook buiten de kerk, zoals bij het parkeren van auto of het stallen van de fiets, bij het inkomen en verlaten van de kerk worden de afstandsregels door u in acht genomen.
  • In de kerk zijn aanduidingen aangebracht: instructies, lijnen op de grond, in- en uitgang borden en informatieborden.
  • Er zijn looproutes aangegeven. De garderobe is eenrichtingsverkeer dat met pijlen op de grond is aangegeven.
  • De garderobe is buiten gebruik. U wordt gevraagd om de jas bij u te houden.
  • In de kerk staan bij de ingangen een tafeltje met desinfecterend materiaal. Enkele druppels zijn voldoende om de handen te reinigen.
  • De toiletten zijn toegankelijk, doch het verzoek is om hier alleen in uiterste geval gebruik van te maken. In de toiletten zijn geen handdoeken, maar papier dat u na gebruik kunt weggegooien. Was uw handen goed met water en zeep.
  • Het sanitair wordt niet meer door vrijwilligers gereinigd, maar door een professional van ’t Trefpunt.
  • De stoelen zijn in pax1 als pax2 neergezet, waarbij u uitsluitend samen kan zitten indien u samen 1 huishouden vormt.
  • Het is niet toegestaan zelf stoelen te plaatsen of te verplaatsen

 

B         Reguliere kerkdienst

Om het maximaal aantal kerkgangers te reguleren wordt gebruik gemaakt van een toelatingsregeling.

De toelatingsregeling is als volgt opgebouwd:  iedere week wordt een derde van de gemeente uitgenodigd (wijk 1-3, wijk 4-6 en wijk 7-10). In de publicaties over de kerkdiensten wordt hier aandacht aan besteed.

Uw wordt verzocht om zich te houden aan dit schema. De toegang kan worden geweigerd als de kerkganger uit een andere wijk komt of als het maximum aantal aanwezigen is bereikt..

De kerkdienst kan altijd worden gevolgd via www.kerkomroep.nl en YouTube.

Elke kerkdienst is een team van coördinatoren aanwezig om het bezoek te ontvangen en te zorgen dat wordt gehandeld volgens dit gebruiksplan. De coördinatoren zijn herkenbaar aan gele hesjes. Bezoekers worden geacht te handelen overeenkomstig de aanwijzingen.

 

Bij binnenkomst

De kerk is toegankelijk via twee ingangen:

Ingang T (onder de toren) geeft toegang tot het rechtergedeelte van de kerk

Ingang N (Noordbeuk / Kerkstraat)) geeft toegang tot het linker gedeelte van de kerk.

Het vak voor de ringleiding bevindt zich in het linker gedeelte van de kerk.

Gebruikt u ringleiding? Maak gebruik van ingang N (Noordbeuk / Kerkstraat)

Bij elke ingang wordt u welkom geheten door een coördinator, die vraagt naar uw gezondheid en attendeert op de gebruiksregels.

In de kerk wordt u door een coördinator een plaats aangewezen (u kunt dus niet zomaar ergens gaan zitten).

De zitplaatsen worden vanaf het liturgisch centrum gevuld, zodat de eerst binnenkomende vooraan zitten en de laatst binnenkomende achteraan zitten.

Als de beschikbare zitplaatsen zijn bezet, worden geen bezoekers meer toegelaten.

 

Tijdens de dienst
Er vindt geen samenzang plaats. Er worden verschillende manieren gebruikt om dit te compenseren, bijvoorbeeld: stil zijn, orgelspel gevolgd door oplezen van tekst lied, zang door solisten of enkele mensen. Bij de liederen mag u wel mee neuriën. Het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader” doen we op fluistertoon. Het afsluitende “Amen” wordt uitgesproken door de predikant of gezongen door de solisten.

Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd (zie na afloop van de dienst).

De kijkers via YOU TUBE wordt een QR code getoond waarmee men een bedrag kan overmaken.

 

Na afloop van de dienst
Na de Zegen gaat iedereen weer zitten. Het orgel wordt bespeeld.

De uitzending via  de kerkradio en Youtube worden afgesloten.

Hierna begeleiden de coördinatoren het verlaten van de kerk. Het verlaten van de kerk gebeurt gefaseerd in de volgorde dat eerst de bezoekers op de achterste rij aan de beurt zijn.

De aanwezigen verlaten de kerk door dezelfde deur als waardoor naar u binnen bent gegaan.

Bij elke uitgang staat een collecteschaal om de bezoekers de gelegenheid te bieden om hun gaven te geven.

Bij het uitgaan is geen gelegenheid om de predikant te begroeten of te spreken.

Het is niet mogelijk om na afloop van de dienst elkaar in de kerk te ontmoeten of koffie te drinken.

De bezoekers worden geacht om op Kerkplein geen groepjes te vormen waardoor u of anderen zich niet kunnen houden aan de landelijke richtlijnen.

Na de dienst worden microfoons, deurklinken, liturgische tafel en lessenaar ontsmet

 Kinderkerk, jeugdkerk en oppas

Er is geen kinderoppas, kinderkerk en jeugdkerk.

C         Huwelijks- en rouwdiensten

De algemene maatregelen (onderdeel A) zijn van toepassing.

De maatregelen onder B zijn overeenkomstig van toepassing.

Personeel van begrafenisonderneming of ceremoniemeesters kunnen optreden als coördinatoren en uitvoering geven aan dit gebruiksplan.

Bij het geven van gelegenheid tot feliciteren of condoleren worden de landelijke richtlijnen in acht genomen (bv geen fysieke aanraking).

D         Slot

De Kleine kerkenraad is bevoegd tot het aanpassen van dit gebruiksplan.

Het college van Kerkrentmeesters is aanspreekbaar voor vragen over de uitvoering van dit gebruiksplan.